Exchange DAG

Database Availability Groups یا به اختصار DAG یک رهیافت High Availability برای Exchange Server است. در این مطلب، ابتدا نگاهی بر تعاریف اولیه داریم و سپس گام به به گام به بررسی طراحی و راه اندازی DAG و راهبری DAG در یک محیط آزمایشی می پردازیم. این مقاله آموزشی ترجمه ای است با تصرف بر

Exchange CAS high availability

Database Availability Group برای High Availability برای سرور رول های Mailbox، High Availability را فراهم می آورد، برای سرور رول های Client Access Server نیاز به رهیافت دیگری جهت High Availability است. در Exchange 2010 High Availability برای Client Access Server از طریق راه اندازی یک CAS Array و یک روش Load Balancing همانند دیوایس