Published Shared Folders

یکی دیگر از اشیایی که می توانند در Active Directory منتشر شوند، Shared Folder ها هستند. برای انتشار یک Shared Folder ابتدا روی Conainter مطلوب کلیک راست کنید و سپس از قسمت new گزینه Shared Folder را انتخاب کنید. لازم است برای این شیئ یک اسم مشابه تمام اشیاء دیگر در Active Directory انتخاب کنید و سپس آدرس UNC مربوط به آن Shared Folder را وارد کنید. پس از آنکه یک Shared Folder Object ایجاد کردید، آن Folder از طریق Search در Active Directory در دسترس است. کاربران به راحتی می توانند روی آن راست کنند و گزینه Map a drive را بزنند.

مهمترین مزیت انتشار Shared Folder ها آن است که می توانند با استفاده از ویژگی های مختلفی روی Active Directory برای یافتن Share Folder ها جستجو کنند. به عنوان مثال با استفاده از قابلیت Keywords. بزرگترین چالش آن است که اگر Publish Shared Folder از یک Server به Server دیگری جا به جا شود، کاربرانی که آن را Map کرده اند دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت و لازم است دوباره آدرس جدید UNC را MAP کند. این به آن دلیل است که با آنکه با استفاده Active Directory این کار صورت می گیرد، اما همچنان با استفاده از آدرس UNC دسترسی صورت می پذیرد و مشابه روش بدون Active Directory مزیتی ایجاد نشده است. با استفاده از DFS یا Distributed File System می توان این چالش را بر طرف کرد.

image