مجموعه مقالات آموزشی Active Directory

پیش گفتار

در این سری مطالب تلاش شده تا با نگارش ساده و خلاصه، خواننده بتواند در حداقل زمان ممکن به یادگیری سرویس های مهم Active Directory بپردازد. در برخی مطالب، مباحث با عمق بیشتری مطرح شده اند تا سبب شود خواننده دید بهتری نسبت به عملکرد سرویس ها داشته باشد. هر گونه مدیریتی در اکتیو دایرکتوری در محیط عملیاتی نیازمند دانش و تجربه کافی است و انجام عملیات به صورت هم زمان با مطالعه در یک محیط عملیاتی اکیدا توصیه نمی شود. امیدوارم با نظرات، پیشنهادات و انتقادات، مرا جهت بهبود این مجموعه یاری دهید.

توجه: این لیست از روی مطالب منتشر شده، تکمیل می گردد.

فهرست مطالب

پیش گفتار

فصل ۱: آشنایی و نصب

فصل ۲: مدیریت های پایه

فصل ۳: مدیریت منابع

فصل ۴: مدیریت Group Policy

فصل ۵: یکپارچگی با DNS

فصل ۶: Domain Controller

فصل ۷: Domain, Tree, Forest

فصل ۸: سایت ها و Replication

 

فصل ۹: پروتکل های قابل توجه

 

فصل ۱۰: طراحی AD DS

 

فصل ۱۱: نگه داری از AD DS

 

فصل ۱۲: AD CS

 

فصل ۱۳: سرویس های دیگر

 

موضوعات تکمیلی

 

منابع

Microsoft TechNet Library

Microsoft Active Directory whitepapers